Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA MICHAĽANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY MICHAĽANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaný v PgR:

31.8.2016

Platnosť dokumentu:

od 1.9.2016

Vydal:

Mgr.Slavomila Lacková, riaditeľka MŠ

 

 

 

OBSAH:

 

 

 

I.      Všeobecné ustanovenia

 

 

II.      Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov a pravidlá ich vzájomných vzťahov so zamestnancami MŠ

 

1.Práva a povinnosti dieťaťa a zákonných zástupcov

2.Komunikácia s MŠ

3.Postup MŠ pri napĺňaní práv a povinností zákonných zástupcov

 

 

III.      Prevádzka a vnútorná organizácia MŠ

 

1.Charakteristika MŠ

2.Prevádzka MŠ

3.Prijímanie detí do MŠ

4.Organizácia dochádzky detí do MŠ

5.Vnútorná organizácia MŠ

 

 

IV.     Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia detí

 

 

V.     Ochrana majetku MŠ a osobného majetku

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Všeobecné ustanovenia

 

            Školský poriadok Materskej školy Michaľany vydáva riaditeľka MŠ Michaľany v zmysle:

 

 • Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.245/2008 o výchove a vzdelávaní

(ďalej len „školský zákon“) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR č.308/2009 Z.z.

Z 15. júla 2009 o materskej škole

 • Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v

Školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • Zákona Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 355/2007 Z.z. o

Ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

            Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce v materskej škole. Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v konkrétnom zariadení. Vzhľadom na to nedodržiavanie Školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže byť považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny so všetkými následkami s tým spojenými.

Nedodržiavanie Školského poriadku zo strany rodičov detí môže mať za následok písomné upozornenie a následne predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole

 

Riaditeľ MŠ: Mgr.Slavomila Lacková

 

                      Konzultačné hodiny: 1.týždeň    Po :  11,00- 13,00 h

                                                         2.týždeň    Po :  10,30- 12,30 h

Vedúca ŠJ: Valéria Orosová

Hl. kuchárka: Jana Dimunová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Výkon práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v MŠ, pravidlá

      vzájomných vzťahov s pedagogickými a ďalšími zamestnancami MŠ

      ( v súlade s § 144 školského zákona)

 

1 Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu

 

Dieťa má právo na:

· rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

· bezplatné vzdelanie pre deti rok pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

· vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

· individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v   

   rozsahu ustanovenom zákonom,

· úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

· výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí, organizáciu

   výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v  

   súlade so zásadami psychohygieny,

· úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu

   násiliu,

 

Dieťa je povinné:

 · neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a

    vzdelávania,

 · dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

 · chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a

    vzdelávanie,

· konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších

   osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

 · ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

 

Zákonný zástupca má právo:

 • oboznámiť sa a prostredníctvom orgánov školskej samosprávy aj vyjadrovať sa k

ŠkVP školy,

 • oboznámiť sa so školským poriadkom
 • byť informovaný o VV výsledkoch svojho dieťaťa
 • na poskytnutie poradenstva v súvislosti s V a V svojho dieťaťa
 • zúčastňovať sa VV procesu po predchádzajúcom súhlase riaditeľa

 

Zákonný zástupca je povinný:

 • dodržiavať podmienky VV procesu v súlade so školským poriadkom
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho VV potreby
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh V a V
 • nahradiť škodu, ktorú by dieťa spôsobilo, alebo inak zavinilo
 • predložiť škole lekárske potvrdenie, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá

dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni.

2  Komunikácia so školou

 

 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.
 •  Dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (zamestnancov školy a detí prijatých do materskej školy).
 • Organizačné záležitosti týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, jeho preberania z materskej školy, zápis dieťaťa na aktivity ponúkané školou a pod. rieši zákonný zástupca s peagogickým zamestnancom
 • Zákonný zástupca dieťaťa musí rešpektovať, že učiteľka v čase rannej a popoludňajšej komunikácie s rodičmi zodpovedá za zverené deti v triede a vedie edukačnú činnosť s touto skupinou detí. Z uvedeného plynie požiadavka smerom k zákonným zástupcom dieťaťa, aby sa tento typ komunikácie obmedzil len na nevyhnutný rozsah. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí podávajú pedagogickí zamestnanci školy počas konzultačných hodín. Ich dátum a čas si učiteľka dohodne priamo so zákonným zástupcom dieťaťa. Konzultácie sa realizujú výlučne v priestoroch Materskej školy Michaľany. Konzultácie so zákonnými zástupcami sa v záujme ochrany všetkých aktérov predprimárneho vzdelávania v danej materskej škole riadne evidujú a zaznamenávajú písomne
 

 

3  Postup MŠ pri napĺňaní práv a povinností zákonných zástupcov

 

 • počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude MŠ dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu, t.j. každý rodič má právo doniesť i vyzdvihnúť svoje dieťa z MŠ
 • pedagogickí i iní zamestnanci MŠ budú zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa, v prípade potreby poskytnú iba súdu, ak si ho písomne vyžiada,  nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko, ktorého obsah neposkytnú žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov
 • MŠ bude, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, rešpektovať len rozhodnutie súdu vo vzťahu k starostlivosti o dieťa
 • MŠ bude, v prípade súdneho zverenia dieťaťa do opatery jednému zákonnému zástupcovi, všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa riešiť výhradne s týmto zákonným zástupcom
 • V prípade, ak si zákonný zástupca, alebo iná, ním písomne poverená dospelá osoba nevyzdvihne dieťa do skončenia prevádzky MŠ, bude MŠ kontaktovať Obvodné oddelenie PZ Michaľany.Službukonajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej, ako splnomocnenej osobe!
 • V prípade, ak MŠ má podozrenie, že zákonný zástupca, alebo iná, ním poverená osoba, opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu, alebo inej, omamnej látky, alebo má podozrenie na zanedbávanie riadnej starostlivosti o dieťa, po predchádzajúcom písomnom upozornení bude o tejto skutočnosti informovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

UPOZORNENIE:

Výkon práv a povinností vyplývajúce zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, nesmú byť zneužité na škodu iného dieťaťa, pretože sa tieto práva  zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania nie len vo V aV, ale aj iných oblastiach (antidiskriminačný zákon).

 

 

III. Prevádzka a vnútorná organizácia MŠ Michaľany

 

1 Charakteristika MŠ

 

 

      Materská škola je 3- triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou školskou dochádzkou a výnimočne, ak to podmienky dovolia i deťom dvojročným. Materská škola umožňuje, na žiadosť rodiča, aj poldenný pobyt.

      MŠ v Michaľanoch je umiestnená v budove postavenej pre potreby základného školstva. V podzemí je kotolňa, na prízemí šatňa, vstupná hala, výdajňa stravy, jedálne, šatňa pre personál, miestnosť pre upratovačku, sociálne zariadenia, I. trieda, II. trieda. Na poschodí je III. trieda, spálňa a riaditeľňa. K areálu materskej školy patrí aj rozľahlý školský dvor. Zriaďovateľom MŠ v Michaľanoch je Obec Michaľany, ktorá zabezpečuje prevádzku a údržbu v MŠ.

 

 

2 Prevádzka MŠ

 

 • MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod. O zmenu prevádzkovej doby môžu rodičia požiadať riaditeľku MŠ.
 • V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na mesiac. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov školy, pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku. 
 •  Záujem o prevádzku MŠ počas prázdnin vyjadrujú rodičia v dostatočnom predstihu písomne. Počas jarných a letných prázdnin je MŠ v prevádzke iba v prípade, ak počet prihlásených detí je aspoň 15. Pri nižšom počte detí by bola prevádzka MŠ i ŠJ nerentabilná.  Počas zimných prázdnin je na pokyn zriaďovateľa, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na kúrení v ZŠ i MŠ,  MŠ mimo prevádzky.
 • V čase zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, môže riaditeľka školy z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov rozhodnúť o spájaní tried, pričom dbá na zabezpečenie bezpečnosti detí i na kvalitu edukačného procesu. Nadbytok učiteliek v takom prípade rieši udelením náhradného voľna, prípadne čerpaním  dovolenky.

 

 

3 Prijímanie do MŠ

          

 • Do MŠ sa prijímajú deti vo veku spravidla od troch, do šiestich rokov, deti s odloženou školskou dochádzkou (OŠD), dodatočne OŠD a ak to kapacita školy a podmienky dovolia, výnimočne i deti od dvoch rokov veku.
 • Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu(buď jedného alebo oboch)  spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
 • Deti sa prijímajú k začiatku nasledujúceho školského roka od 30.4. do 31.5. , alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.
 • Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľ materskej školy obvyklým spôsobom miesto a čas podania prihlášky, počet detí a kritéria prijímania
 • Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou, dodatočne odloženou školskou dochádzkou, deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti, ktorých rodič sa preukáže dokladom o hmotnej núdzi a deti, ktoré majú trvalý  pobyt v Michaľanoch. Prijatiu dieťaťa, ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, predchádza vydanie rozhodnutia o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky riaditeľom základnej školy (Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľovi do 15.apríla kalendárneho roka.),
 • Dieťa je do materskej školy prijaté len vtedy, ak riaditeľ materskej školy o jeho prijatí vydal rozhodnutie.
 • Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté aj do inej MŠ, zákonný zástupca by mal informovať MŠ o tejto skutočnosti riaditeľa školy
 • do materskej školy možno spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu. Deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti:

 - so zdravotným znevýhodnením, ktorými sú deti:  so zdravotným postihnutím, t. j deti s: mentálnym postihnutím; sluchovým postihnutím; zrakovým postihnutím; telesným postihnutím; s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami; s viacnásobným postihnutím,

- deti s vývinovými poruchami,

- deti s poruchami správania,

- zo sociálne znevýhodneného prostredia

- s nadaním.

Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:

 - na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne, priestorové, materiálne atď.)

- prípadne či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

 • Dieťa so zdravotným znevýhodnením možno prijať na diagnostický pobyt. O dĺžke a forme pobytu  dieťaťa sa rozhodne s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti
 • V prípade, že rodič neuvedie v žiadosti a lekár v doklade o zdravotnom stave dieťaťa, ochorenie  dieťaťa, považuje sa táto skutočnosť za hrubé porušenie školského poriadku a riaditeľka MŠ môže rozhodnúť aj o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ
 • Prijatiu dieťaťa do MŠ môže, po dohode rodiča s riaditeľom MŠ, predchádzať adaptačný pobyt, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa postupne na 1, 2, najviac však 4 hodiny, spolupracuje s pg. zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z MŠ zabezpečuje riadnu starostlivosť oň. Adaptačný pobyt spravidla trvá 30 dní, najdlhšie však 3 mesiace. O forme pobytu  dieťaťa sa rozhodne s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti.  
 • Na základe žiadosti rodiča môže riaditeľ rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o jej ukončení.
 • Riaditeľ MŠ môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ aj z týchto dôvodov:

-ak zákonný zástupca neuhradí príspevky v zmysle VZN obce Michaľany o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

      -ak je dieťa neprítomné v MŠ 30 kalendárnych dní a rodič v tomto čase neoboznámi   

      riaditeľa s dôvodom neprítomnosti dieťaťa v MŠ a ani nepožiada riaditeľa MŠ o  

      prerušenie

-pokiaľ dieťa svojím správaním sústavne narúša výchovno- vzdelávací proces a rodič aj napriek doporučeniu riaditeľa nenavštívil CPPP a nemá záujem riešiť problémové správanie dieťaťa v spolupráci s odborníkmi

 • Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí

 

 

4 Organizácia dochádzky detí do MŠ

 

 • Najvyšší počet detí v triede materskej školy je ustanovený v § 28 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. nasledovne:

- 20 v triede pre troj- až štvorročné deti,

            - 21 v triede pre štvor- až päťročné deti,

- 22 v triede pre päť- až šesťročné deti,

            - 21 v triede pre troj- až šesťročné deti

           RUVZ v Trebišove však určil kapacitu MŠ Michaľany na 60 detí.

 • Rodič privádza dieťa do MŠ najneskôr do 9,00 hod  a prevezme ho spravidla po 15,00 hod.  Dieťa je rodič povinný odovzdať učiteľke. Učiteľky zaň zodpovedajú od prevzatia až po odovzdanie rodičovi, prípadne inej dospelej splnomocnenej osobe. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca písomne splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ, musia byť učiteľkám známe. Písomné splnomocnenie platí v príslušnom školskom roku.
 • Spôsob dochádzky dohodne rodič s riaditeľom, alebo triednym učiteľom. Rodič je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé. Prevzatie dieťaťa môže učiteľka odmietnúť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ (napr. zvýšená teplota, antibiotická liečba, vírusové ochorenia, hnačky, zvracanie, silný kašeľ, vši ap.)!!! Rodič je povinný oznámiť riaditeľovi výskyt infekčného ochorenia v okolí dieťaťa.
 • Rodič je povinný najneskôr do 30 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa v MŠ oznámiť riaditeľovi dĺžku a dôvod jeho neprítomnosti. V prípade, že sa tak nestane, môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.
 •  Ak je dieťa neprítomné v MŠ 3 po sebe nasledujúce dni zo zdravotných dôvodov, predloží rodič pri nástupe potvrdenie o jeho zdravotnej spôsobilosti. Ak je dieťa neprítomné v MŠ z iných, ako zdravotných dôvodov viac, ako 5 dní, rodič predloží triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia dieťaťa.
 • Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ prispieva rodič, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výšku mesačného príspevku na jedno dieťa určil zriaďovateľ, Obec Michaľany v dodatku č.1 VZN č. 2/2011vo výške  8,- €,pre deti3- 5 ročné a 15,-€ pre deti 2 ročné. U týchto detí sa poplatok zníži v mesiaci nasledujúcom po dovŕšení veku 3 roky.Príspevok sa uhrádza mesačne, najneskôr do 20. v príslušnom mesiaci. Príspevok neuhrádza iba rodič, ktorý sa preukáže dokladom o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi , rodič, ktorého dieťa má jeden rok pred vstupom do ZŠ a rodič, ktorého dieťa nenavštevovalo MŠ 30, po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. V prípade, že rodič zaplatil príspevok vopred, vyrieši sa to kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci.

V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, môže riaditeľ MŠ po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

 • Spôsob stravovania dohodne rodič s vedúcou ŠJ pri ZŠ v Michaľanoch. Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr v deň jeho neprítomnosti do 8,00 hod. Ak sa tak nestane, uhrádza rodič plnú stravnú jednotku.

 

5 Vnútorná organizácia MŠ

 

Organizácia v šatni

 • Do šatne majú prístup rodičia, ktorí pri prezliekaní a ukladaní vecí do skrinky, vedú svoje deti spolu s učiteľkami k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Je zakázané prinášať do materskej školy a uskladňovať v skrinkách cennosti, hračky, jedlo a nápoje.
 • Odporúčame rodičom, aby deťom priniesli do skrinky na prezlečenie na pobyt v MŠ pohodlné oblečenie, na prezúvky v triede papuče s uzavretou špičkou a pätou a vložkou na formovanie klenby chodidla. Používať rôzne vsuvky a šľapky pri pobyte v MŠ (v triede i na ŠD) je z bezpečnostného hľadiska zakázané!
 • Z bezpečnostných dôvodov je vchod do MŠ v čase od 9,00 hod do 15,00 hod. uzamknutý.
 • V I. a II.triede pomáhajú pri prezliekaní detí na pobyt vonku učiteľky a prevádzkový zamestnanec. V III.triede sa deti prezliekajú samé, učiteľka im pomáha podľa potreby.
 • Za hygienu v šatni a uzamykanie MŠ je zodpovedná školníčka
 • Za veci uložené v šatni, počas doby, keď je budova odomknutá, MŠ nezodpovedá!

 

Organizácia v umývarni

 • Všetky triedy majú spoločnú umývareň. Každé dieťa má vlastný uterák označený menom, ktorý sa vymieňa 1x týždenne. Deťom II. a III. triedy rodičia zabezpečia plastový pohár, zubnú kefku a zubnú pastu, všetko označené menom. Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu v umývarni a wc zodpovedá školníčka
 • deti sa v umývarni zdržujú len v prítomnosti učiteľa, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.
 • V umývarni a wc sa smú naraz zdržiavať len deti jednej triedy!
 •  Za celkovú organizáciu v umývarni zodpovedá učiteľ.

 

Organizácia v jedálni

 • Jedlo sa deťom donáša zo ŠJ pri ZŠ v Michaľanoch vo varných nádobách.

            Desiata:        9,00 -  9,20 hod.

            Obed:          11,45 - 12,30hod.

            Olovrant:     14,50 - 15,05hod.

                  

 • Deti I. triedy používajú pri jedle lyžicu, podľa vyspelosti detí sa učiteľka rozhodne k podaniu kompletného príboru.
 • Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, zodpovedá vedúca ŠJ. Zabezpečuje

            aj zisťovanie počtu stravníkov a pitný režim.

 • Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedá riaditeľ a učitelia, ktorí vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla dieťa nenásilne usmerňujú, podľa želania rodičov aj prikrmujú. Nenútia ich jesť!
 • Pitný režim  počas dňa zabezpečujú učiteľky podľa individuálnych potrieb detí. Každé dieťa má v triede na tento účel vlastný pohár označený menom. Za hygienu a čistotu pohárov zodpovedá školníčka.
 • Ak má dieťa zdravotné problémy a s tým súvisiace obmedzenia stravy, je zákonný zástupca povinný  u vedúcej ŠJ písomne požiadať o výnimku v stravovaní dieťaťa a doložiť svoju žiadosť dokladom od lekára, špecialistu

 

Organizácia pri pobyte vonku

 • Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pokyny riaditeľa MŠ.
 •  V triede 3- 4 ročných detí sa vychádzka môže uskutočniť len v prítomnosti dvoch zamestnancov.
 • V čase letných mesiacov musia mať deti pri pobyte vonku vhodnú pokrývku hlavy a vzdušné oblečenie, v prípade dažďa pršiplášť.

 

Organizácia na schodoch

 • Vnútorné schodisko používajú deti tak, že učiteľka deti zoradí do radu, chodia po jednom a pridŕžajú sa pri tom zábradlia. Pri schádzaní zostupuje prvá učiteľka, pri chôdzi nahor ide učiteľka posledná.

 

 Organizácia pri spánku

 • Počas popoludňajšieho odpočinku  deti odpočívajú na lehátkach v spálni. Učiteľ dbá na primerané oblečenie detí (pyžamo a posteľná bielizeň musí byť označená menom!), zabezpečí pravidelné vetranie tak, aby neohrozil zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza.
 • Deti I. a II. triedy spia spravidla 2,5 hod., deti III. Triedy odpočívajú na lehátku  v 1. polroku šk. roka 1 ¾ hod. a v 2. polroku, na základe vyhodnotenia potrieb detí , podľa rozhodnutia učiteľky najmenej ½ hod.
 • K deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, učiteľka pristupuje individuálne. Za celkovú organizáciu pri spánku zodpovedá učiteľ
 • za hygienu  v spálni a pravidelnú výmenu posteľnej bielizne- 1x za 2 týždne zodpovedá školníčka.

 

Organizácia výletov a exkurzií v MŠ

 

 • Výlety a exkurzie sa organizujú v MŠ v súlade s § 28 ods. 17 zákona č.245/2008 Z.z..Podrobnosti o organizovaní upravuje §7 ods.9 vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole, len na základe informovaného súhlasu zákonných zástupcov detí.

 

 Krúžková činnosť

     

            Materská škola Michaľany ponúka v rámci nadštandardných aktivít pre deti krúžkovú činnosť, ktorú zabezpečujú interní zamestnanci a externe súkromná ZUŠ Novosad. Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách a je bezplatná. Do krúžku prihlásia deti zákonní zástupcovia formou písomnej prihlášky a na základe informovaného súhlasu. Vedúci krúžkov sú zodpovední za bezpečnosť detí a za edukačnú úroveň. Krúžky pracujú na základe plánu krúžkovej činnosti.

 

Denný poriadok

              7,00 -   9,00               

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                                            

                                                                              9,00  desiata

 

                          9,20 -   11,45

 1. vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                                              11,45  obed        

  

                        12,30 – 14,50                 

 1. zdravotné cvičenie
 2. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                          - odpočinok

                                                                            14,50   olovrant

 

   15,05- 16,30

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

 

        IV. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia detí

 

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci  materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 až 135 a §170 až 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy

 • Za bezpečnosť detí od prevzatia po odovzdanie zákonnému zástupcovi zodpovedajú pedagogickí zamestnanci, ak krúžkovú činnosť vykonáva v MŠ externý lektor, zodpovedá v tom čase aj za bezpečnosť prítomných detí.
 • Za dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov a ochranu zdravia a bezpečnosť detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu ich pracovnej náplne.
 • Zabezpečujú všestrannú starostlivosť o deti počas dňa, nenechávajú ich ani na chvíľu samé, ani počas spánku.
 •  Potrebné je vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu. Vychádzku uskutočňovať vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov, používať terčík
 • Dôsledne dbať, aby deti neprišli do styku s predmetmi, s ktorými by sa mohli poraniť resp. si poškodiť zdravie (ostré predmety, čistiace prostriedky a pod.).
 • Výlet, alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Organizačnú prípravu zabezpečí poverený pedagogický zamestnanec o priebehu aktivít a poučení zúčastnených osôb a detí vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom.
 • Dozor a pedagogickú príslužbu pri deťoch vykonávajú aj prevádzkové zamestnankyne v zmysle nariadenia riaditeľky školy a v presne určenom rozsah

 

V MŠ je v súvislosti s ochranou zdravia detí zakázané:

 • podávať deťom lieky učiteľkou (antibiotiká sa nesmú podávať vôbec, dlhodobo užívané lieky si musí rodič prísť podať osobne)
 • nosiť do MŠ akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, či zdravie detí
 • nosiť do MŠ sladkosti(vrátane žuvačiek) a nápoje
 • nosiť do MŠ hračky ap.

Upozorňujeme rodičov, že učiteľka nezodpovedá za akékoľvek predmety, ktoré deti do MŠ prinášajú (hračky, cennosti, vrátane- bižutérie, sponiek, gumičiek, čeleniek apod.)

   

 

 

 

V . Ochrana majetku MŠ a osobného majetku

 

 

     Vchody do areálu MŠ sa uzamykajú. Vchody do budovy MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami a chránené zabezpečovacím zariadením.     

Všetci zamestnanci sú povinní po ukončení prevádzky uložiť UP, DT, pracovné pomôcky na vopred určené miesto, skontrolovať okná a uzamknúť budovu MŠ. Za odomykanie a uzamykanie budovy MŠ a areálu MŠ zodpovedá školníčka a upratovačka.

    

V celom areáli materskej školy je z a k á z a n é:

 

 • pohybovať sa cudzím osobám bez sprievodu zamestnanca MŠ
 • pohybovať sa vo vnútorných priestoroch bez prezúvok
 • Vodiť akékoľvek zvieratá do areálu MŠ
 • Nechávať v MŠ počas dňa bicykle, kočiare, kolobežky, sane ap.
 • držanie, požívanie a propagácia akýchkoľvek omamných látok a drog, vrátane fajčenia a požívania alkoholu!!!

 

 

 

                                                                                                                                                                              V Michaľanoch, 31.8.2016                                             Mgr. Slavomila Lacková

                                                                                               riaditeľka MŠ

 

 

 

       Prevádzka MŠ bola prerokovaná rodičmi a odsúhlasená zriaďovateľom, Obcou Michaľany.

 

 

      

                             Ing. Daniel Ceran, starosta obce

 

 

 

 

                             Mgr. Katarína Szemanová, predseda  RŠ