Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Michaľany za školský rok 2015/2016

Obec Michaľany, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

 

 

S p r á v a

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Michaľany za školský rok 2015/2016

 

 

 

Predkladá:

Mgr. Slavomila Lacková                   

         riaditeľka MŠ   

                                  

                                                                       Prerokované v pedagogickej rade MŠ                                                                                  dňa  4.10.2016

 

                                                                       Prerokované v rade školy MŠ                                                                                              dňa

 

Stanovisko zriaďovateľa:

 

Obec Michaľany

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ Michaľany za školský rok 2015/2016

 

 

................................................................                  

   za zriaďovateľa      

 

 

Vypracovala:

Mgr. Slavomila Lacková                   

         riaditeľka MŠ   

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno- vzdelávacej činnosti Materskej školy v Michaľanoch za školský rok 2015/2016

 

 

 

I.Základné identifikačné údaje

 

Názov školy: Materská škola Michaľany

Adresa: Hlavná 281, 076 14 Michaľany

Telefón:   056/6702261                     e- mail: lackova_slavomila@post.cz

      Webové sídlo: www.msmichalany.estranky.sk

Zriaďovateľ: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany, t.č. 056/6702328

Riaditeľ školy: Mgr. Slavomila Lacková

Rada školy:  Predseda: Branislava Hrabovská, od 1.3.2016Mgr.Katarína Szemanová  

                                       zástupca rodičov

                      Členovia: Mgr. Peter Kolesár, zástupca zriaďovateľa

                                       Jozef Tkáč, zástupca rodičov

                                       Mgr.Renáta Lukáčová, zástupca pedagogických zamestnancov

                                      Amália Szathmáryová, zástupca nepedagogických zamestnancov

 

 

Poradné orgány riaditeľa:

 

1/ Pedagogická rada- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci

 

2/ Metodické združenie: Vedúca MZ: Mgr. Renáta Lukáčová

                                          - členmi sú všetky učiteľky

II.Údaje o deťoch

 

 • Počet detí v MŠ spolu: 60
 • Počet detí integrovaných v bežných triedach: 0
 • Počet dvojročných detí: 4
 • Počet 3 ročných detí: 16
 • Počet 4 ročných detí: 16
 • Počet 5 ročných detí: 18
 • Počet 6 ročných detí: 6,  z toho 3 deti s OŠD
 • Počet detí, ktoré ukončili predškolskú prípravu a odišli do ZŠ: 17
 • Počet vydaných osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 16
 • Počet rómskych detí: 11
 • Priemerná dochádzka detí MŠ za celý školský rok: 37,4

 

III.Údaje o zamestnancoch

 

 • Počet učiteľov, vrátane riaditeľa školy: 6
 • Počet asistentov učiteľa v MŠ: 0     
 • Počet zamestnancov s vysokoškolským pg. vzdelaním 2.stupňa: 3
 • Počet zamestnancov s vysokoškolským pg. vzdelaním 1.stupňa: 1
 • Počet zamestnancov s ÚSO vzdelaním: 2
 • Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0
 • Počet zamestnancov zvyšujúcich si kvalifikáciu štúdiom na VŠ: 0
 • Počet nepedagogických zamestnancov: 2

      IV.         Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov MŠ:

 • Počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0
 • Riaditeľka MŠ absolvovala funkčné inovačné vzdelávanie
 • 83,3 % pedagogických zamestnancov MŠ je zapojených do Národného projektu“ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“, ktorý je realizovaný MPC a financovaný z ESF
 • 2 pg.zam. získali I. atestáciu
 • Ďalšie vzdelávanie bolo realizované predovšetkým interne, podľa plánu MZ, prostredníctvom MZ a individuálneho vzdelávania.

 

V.Údaje o škole

 

 • Výchovná starostlivosť: celodenná
 • Bez právnej subjektivity
 • Celkový počet tried: 3
 • Počet špeciálnych tried: 0

 

1.Sebahodnotenie - SWOT analýza:

Silné stránky:

 • Škola rodinného typu
 • Kvalifikovanosť učiteliek
 • Kreativita a iniciatívnosť učiteliek
 • Záujem uč.o ďalšie vzdelávanie
 • Záujem uč. o rozvoj školy
 • Pozitívna soc.- emoc. klíma
 • Estetické prostredie
 • Výborná pripravenosť detí na vstup do ZŠ
 • Záujem rodičov o umiestnenie detí v MŠ
 • Webové sídlo školy
 • Dobré meno školy
 • Prezentácia MŠ na verejnosti
 • Dobrá spolupráca so zriaďovateľom, ZŠ, Políciou, Hasičmi, Knižnicou, CVČ, CPPP, logopédom, RŠ, RR
 • Samostatná jedáleň a spálňa
 • Pomerne rozsiahla rekonštrukcia školy a z toho vyplývajúce výborné podmienky

Slabé stránky:

 • Pomerne slabá vybavenosť UP

Potreba rekonštrukcie podláh, nedokončený ŠD, potreba oplotenia areálu MŠ...

 • Nedostatok financií na UP

 

 

Príležitosti:

 • Záujem rodičov
 • Legislatíva
 • Spolupráca s partnermi
 • Priaznivá klíma v škole
 • Sledovanie nových, progresívnych trendov v oblasti predprimárneho školstva a ich zavádzanie do praxe

Ohrozenia:

 • Demografický vývoj
 • Komunikačné bariéry s rodičmi
 • Zhoršovanie sociálneho zázemia rodičov
 • Nárast detí s chybou reči
 • Nedostatok finančných prostriedkov

 

 

      2.  Analýza výchovno- vzdelávacej činnosti v šk.roku 2015/2016

 

Kognitívna oblasť:

Veľká pozornosť bola venovaná rozvoju poznávacích procesov a základných myšlienkových operácií. Systém poznatkov, postojov a hodnôt si deti osvojovali prostredníctvom  zážitkového učenia, edukačných aktivít a frontálnych činností. Práca učiteliek bola systematická, dôraz kládli na aktivitu dieťaťa. Učili sa samostatne myslieť, vytvárať si vlastný úsudok, samostatne rozhodovať.

Pri plnení týchto úloh využívali vhodné učebné pomôcky, obrázkový materiál, individuálny prístup a učiteľka bola facilitátorom pri rôznych edukačných aktivitách. Dôraz bol kladený na rozvoj logického a konštruktívneho myslenia ale realizovali sme aj priame pozorovania, poznávacie aktivity a edukačné činnosti, kde sa rozvíjali elementárne základy riešenia problémov, kritického a tvorivého myslenia. Osobitý dôraz bol kladený na oblasť environmentálnej výchovy, kde si deti svoje poznatky obohacovali priamym pozorovaním v prírode prostredníctvom vychádzok v rôznych ročných obdobiach , poznávanie ľudského tela, dôležitosť zdravej výživy.

Úroveň slovnej zásoby zodpovedá veku. Deti sú schopné verbálne vyjadriť svoje pocity, názory, myšlienky a pod. Aj napriek snahám učiteliek a v spolupráci s rodičmi a logopédom sa niektoré poruchy nepodarilo odstrániť.

 

Perceptuálno – motorická oblasť:

Zodpovedá vekovým osobitostiam detí celého vývinu od návštevy materskej školy až po odchod do školy. Veľkú pozornosť sme venovali upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju detí. Deti ovládajú svoj pohybový aparát, základné lokomočné pohyby. Dokážu cvičiť na náradí a manipulovať s náčiním pri cvičení. Primerane veku reagujú pri cvičení na terminológiu pomenovávania cvikov. Vytvárali sme dostatočný priestor na pohybové hry, organizované činnosti. Na túto činnosť sme využívali triedy a areál materskej školy s využitím vhodného náradia a náčinia. Veku primeranými pohybovými aktivitami sme u detí rozvíjali a zdokonaľovali hrubú motoriku, správne držanie tela a koordináciu pohybov, čo malo dobrý vplyv na úroveň pohybových schopností a zručností. Pozornosť bola venovaná plneniu úloh na upevňovanie zdravia. V dostatočnej miere sme využívali rôzne cvičenia na rozvoj jemnej motoriky. V predprimárnom vzdelávaní sme venovali náležitú časť aj grafomotorickému prejavu vo všetkých vekových skupinách. Deti zvládali správne držanie grafického materiálu, vedia strihať a prejavujú primerane veku grafickú gramotnosť. Deti pracovali na veľkej ploche papiera, neskôr sme využívali pracovné listy, zošity, na nácvik správneho držania ceruzky sme používali trojhranné pastelky. Pri plnení týchto úloh sa využívali vhodné metódy a formy práce, ktoré zodpovedali obsahu Školského vzdelávacieho programu . 

Sociálno – emociálna oblasť:

Vytvorením prostredia partnerstva a priateľstva boli i v tejto oblasti dosiahnuté uspokojivé výsledky. Deti sa zapájali do rozhovorov, spontánne kládli otázky a reagovali na pozdrav. Nedostatky sú v akceptácii druhého v dialógu. Prostredníctvom rôznych organizačných foriem a metód sme poskytovali deťom príležitosť samostatne sa zmocniť poznania, zažívať úspech, vyzdvihovať jeho pozitívne vlastnosti, podporovať sebavedomie a sebadôveru. Zároveň poznali rovnosť jedinca v kolektíve.

       3. Projekty, do ktorých je škola zapojená:

- Goodyar- bezpečná škôlka

- Evička nám ochorela, SČK

- Adamko hravo- zdravo, RÚVZ

- Veselé zúbky, dm drogéria

- Naučme piť deti čistú vodu

- Celonárodný projekt Elektronizácia v školstve, Digiškola

- Celonárodný projekt AMV

- Celonárodný projekt Ovocie do škôl

4.Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky:

 • Kvalitné edukačné a estetické prostredie
 • Dôraz na osobnostný rozvoj každého dieťaťa
 • Kvalitná príprava na vstup do ZŠ
 • Množstvo edukačných akcií pre deti :

- týždeň hračky

- protidrogové, protifajčiarske, enviromentálne programy

- vítanie príchodu pani Jesene

- mesiac úcty k starším

- akcie k medzinárodným dňom

 - Príchod Mikuláša

- vianočná besiedka

- karneval

- návšteva ŠD v Košiciach

- návšteva hvezdárne v Trebišove (III. tr.)

- program k dňu vtákov, dňu Zeme, dňu knihy

- divadelné, príp. hudobné vystúpenia v MŠ(Cililing)

- dni s políciou, deň s hasičmi...

- výstava detských výtv. diel v knižnici k svet. dňu rodiny

- projekt Malí dopraváci

- besiedka ku dňu matiek

- škôlkárska olympiáda ku MDD

- rozlúčka s predškolákmi...

 • Rozvoj ľudových tradícií
 • Zapájanie do výtvarných súťaží (Vesmír očami detí)
 • Krúžková činnosť
 • Nadštandardné aktivity (2x ročne preventívna stomatologická prehliadka, 1x ročne logopedická depistáž, ap.)
 • Prezentácia na verejnosti( kultúrne programy k Mesiacu úcty k starším, Vianočná akadémia, Deň matiek...)
 • Množstvo kultúrno- spoločenských akcií v MŠ pre rodičov, príbuzných i verejnosť (okrem spomínaných i beseda s psychologičkou)
 • Spoločné výlety a návšteva divadelných predstavení s rodičmi
 • Vynikajúca spolupráca s OÚ, ZŠ, CPPP, MPC, Polícia Michaľany, OHZ Trebišov, hvezdárňou v TV, knižnicou Michaľany ap.
 • Kvalifikovaný kolektív
 • Priaznivá pracovná klíma

5.Oblasti, v ktorých sú nedostatky:

 • Najviac nedostatkov je v materiálno- technickej oblasti

6.Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach MŠ:

Pozitíva:

 • Rekonštrukcia strechy, fasády školy, výdajne stravy
 • Zakúpenie detských stolov a stoličiek do jedálne

          Negatíva:

 • zhrdzavené a neestetické oplotenie celého areálu MŠ,
 • podlahy v triedach i chodbách školy,
 • nedokončená prestavba ŠD i celého areálu školy

 

7.Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení MŠ:

 • MŠ finančne a hmotne zabezpečuje zriaďovateľ- Obec Michaľany
 • Financie z OZ Roňavčatá

 

 

Vyjadrenie RŠ- príloha

RŠ prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť S p r á v u

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy Michaľany za školský rok 2015/2016

 

 

 

Mgr. Katarína Szemanová,v.r.,predseda RŠ