Choď na obsah Choď na menu
 


Školský vzdelávací program Roňavčatá

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

ROŇAVĆATÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prerokované pedagogickou radou dňa: 31.8.2016

Prerokované radou školy dňa: 31.8.2016

Vydaný dňa: 1. 9. 2016

 

Všeobecné údaje o škole


NÁZOV ŠKOLY:  Materská škola Michaľany

DRUH ŠKOLY:  materská škola

TELEFÓN:  056 / 67 02 261

RIADITEĽ ŠKOLY:  Mgr. Lacková Slavomila

KOORDINÁTOR: Mgr. Renáta Lukáčová

Predkladateľ programu

Názov

Materská škola Michaľany

Adresa

Hlavná 281, 076 14, Michaľany

Zriaďovateľ školy

Názov

Obec Michaľany

Adresa

Hlavná 108, 076 14, Michaľany

Názov vzdelávacieho programu

Názov ŠkVP

Roňavčatá

Verzia

1

Použité ŠVP

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Názov odboru

Názov odboru

Predprimárne vzdelávanie

Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu alebo jeho ucelenej časti

Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelanie

Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania

Dĺžka štúdia

 1 - 4

Forma štúdia

celodenná

Vyučovací jazyk podľa § 12

Vyučovací jazyk

Slovenský jazyk

Platnosť dokumentu

Dátum platnosti

 Od 01. 9. 2016 do 31.8.2019

Dátum vydania

 1.9.2016

Dátum schválenia

 31.8.2016

 

 1. Názov školského vzdelávacieho programu     

Školský vzdelávací program našej materskej školy má názov Roňavčatá. Odzrkadľuje zameranie a profiláciu našej materskej školy.

 

 1. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi  ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s cieľmi výchovy a vzdelávania v školskom zákone, s cieľmi rozvoja školy a vlastným zameraním školy. Vlastné výchovno – vzdelávacie ciele budeme plniť  realizáciou edukačných aktivít, s možnosťou ich dotvárania, štruktúrovania a modifikovania vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania.

Ciele zamerané na kvalitný edukačný proces:

 • Pripraviť sa na vstup do ZŠ i celoživotné vzdelávanie.
 • Rozvíjať osobnosť dieťaťa prostredníctvom detských edukačných skúseností.
 • Podporovať jedinečnosť detí.
 • Uplatňovať hrový a činnostný charakter pedagogického procesu.
 • Posilniť sebavedomie a sebadôveru dieťaťa.
 • Podporovať znalostný potenciál.
 • Motivovať formou hry k činnosti.
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a svojej kultúre ( exkurzie, verejné podujatia, oslavy v obci).
 • Utvárať a rozvíjať národné povedomie detí.
 • Podporovať regionálne tradície a zvyky.
 • Realizovať podujatia s prezentáciou ľudovej kultúry a tradícii.
 • Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť.
 • Napĺňať potrebu po sociálnom kontakte s rovesníkmi.
 • Predchádzať konfliktom, vedieť ich riešiť  a regulovať svoje správanie.
 • Naučiť sa komunikovať a pracovať v tíme.
 • Podporiť vzťah k poznávaniu a učeniu hrou.
 • Ponechať dostatočný priestor sebarealizácii.
 • Utvárať pozitívne medziľudské vzťahy a prosociálne správanie.
 • Posilniť úctu k rodičom, súrodencom, zamestnancom MŠ i k deťom a rešpektovať  ich.
 • Podchytiť a individuálne sa venovať nadaným deťom.
 • Venovať sa rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií detí s odkladom povinnej školskej dochádzky.
 • Rozvíjať vyjadrovacie schopnosti, odstraňovať chyby reči v spolupráci s logopédom.
 • Osvojiť základy kultivovanej spisovnej slovenčiny.
 • Športovými činnosťami zlepšiť vzťah k športu, ochrane zdravia a celkovému vývinu.
 • Pripraviť sa na život v spoločnosti v duchu porozumenia, tolerancie.
 • V záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie „ Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa v školských zariadeniach“.
 • Posilniť oblasť zdravia a zabezpečiť zdravý fyzický i psychický rozvoj detí
 • Rozvíjať u detí osvojenie si prvkov zdravého životného štýlu nenútenou formou (obmedzovanie sladkostí).
 • Získať stomatologické návyky v spolupráci so stomatológom.
 • Vypestovať u detí odolnosť voči zdraviu škodlivým vplyvom.
 • V rámci podpory zdravia spolupracovať s rodičmi i verejnosťou.
 • Utvárať u detí pozitívny vzťah k prírodnému i spoločenskému prostrediu, prebúdzať enviromentálne cítenie, správanie, myslenie a rozvíjať elementárne ochranárske postoje, vedomosti a zručnosti.
 • Rozširovať spoluprácu s rodičmi, sponzormi a inštitúciami pri zabezpečovaní zdravého životného prostredie.
 • Prehlbovať vzťah k prírode a chrániť prírodné prostredie okolo nás ( starať sa o školský dvor, rastliny v triede).

Ciele zamerané na spoluprácu:

 • Uplatňovať spoluprácu s rodinou v záujme výchovného pôsobenia s materskou školou, reagovať na pripomienky a návrhy zo strany rodičov( rodičovské združenia, nástenky, výstavy detských prác, denné informácie, konzultácie).
 • Naďalej spolupracovať  so Základnou školou, Obecnou knižnicou, PZ, HZ, PPP, stomatológom, pediatrami ap.

Vlastné ciele:

 • podporovať národné povedomie detí, poznať kultúrne tradície regiónu, rozvíjať cit pre krásu dedičstva našich predkov,priblížiť ľudové zvyky a tradície,vzbudiť záujem o tradičné remeslá a folklór,obohacovať edukáciu o regionálne prvky počas sviatkov, osláv,
 • vychovávať k dopravnej disciplíne školským projektom,
 • podporovať zdravý životný štýl, so zameraním na zdravú výživu, podporovať pravidelný pohyb a postoj k pohybovým aktivitám a k svojmu zdraviu,
 • podporovať záujem o prírodu skúmaním prírodný reálií,
 • prehĺbiť spoluprácu s rodičmi.

 

 1. Vlastné zameranie školy

    Vlastné zameranie materskej školy vychádza z kurikulárneho materiálu Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a vlastných cieľov. Zameriavame sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálneho, fyzického, emocionálneho a intelektuálneho vývoja v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej.

Hlavné úlohy :

 • výchova k humanizmu, vzdelávanie v súlade s ľudskými právami a právami dieťaťa,
 • predchádzanie všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu,
 • boj proti šikanovaniu, fyzickému aj psychickému násiliu, delikvencii, sexuálnemu zneužívaniu a prejavom extrémizmu,
 • eliminácia problémov segregácie rómskych detí,
 • realizácia preventívnych aktivít v oblasti:

-rozvoja  ľudových tradícií- Rok na dedine

              -  boja proti drogám,

            - výchova k dodržiavaniu ľudských práv

 -  na podporu telesného a duševného zdravia- Adamko,hravo-zdravo, Veselé zúbky, prevencia obezity

             -  dopravnej výchovy- Bezpečná škôlka ap.

 

Cieľom je vytvoriť priaznivú výchovno – vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť  školskú pripravenosť, získať  základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie s možnosťou integrovať zdravotne postihnuté dieťa v kolektíve zdravých detí.

     Materská škola Roňavčatá sa nachádza v regióne Zemplína. Má bohatú kultúru, ktorou obohacuje deti žijúce v tejto oblasti. Poslaním je nachádzať  a poznávať krásy ľudovej slovesnosti, v tradíciách a zvykoch regiónu, šírenie kultúrneho dedičstva, venovať pozornosť nadaným deťom. Učiteľky materskej školy každoročne realizujú zaujímavé aktivity a podujatia, z ktorých časť sa stala tradičnými školskými podujatiami. Popri každodennej činnosti, záujmových krúžkov a výletov sa školské aktivity významnou mierou podieľajú na spestrení školskej práce a rozširovaní vedomostí a zručností detí.

Materská škola  je zameraná na:

 • ľudové tradície a zvyky,
 • učenie sa hrou,
 • edukačný proces zameraný na všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
 • edukačný proces zameraný na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných v spolupráci so spolkom ČK v projekte Evička nám ochorela, S Adamkom hravo – zdravo,
 • prípravu detí na vstup do ZŠ a na život v spoločnosti,
 • výchovu založenú na láske a dôvere k deťom,
 • individuálny prístup k deťom,
 • spoluprácu s obcou a mestom Trebišov ( Vesmír očami detí, predplavecká príprava), spoluprácu so ZŠ, MŠ,PPP,LP,RŠ, RZ a inými inštitúciami.

Materská škola ponúka:  

 • kvalifikovaný pedagogický kolektív,
 • pozitívnu tvorivú klímu a harmonické prostredie,
 • priestranné hrové prostredie,
 • rozmanité hračky, didaktický materiál a pomôcky,
 • pôsobenie v detskom folklórnom súbore Roňavčatá,
 • krúžkovú činnosť: pohybový, tanečný, dramatický, výtvarný,
 • odborné poradenstvo: pediatra, stomatológa, logopéda, psychológa,
 • prednášky a semináre pre rodičov a širokú verejnosť,
 • odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania ap.

Pri spracovaní profilácie sme vychádzali z podmienok materskej školy a z požiadaviek Śtátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného 1.7. 2016 MŚVVaŠ SR

 

 1. Stupeň vzdelania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Ukončuje ho spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj, ak nedovŕšilo tento vek, ale podľa vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a výchovného poradenstva a prevencie môže plniť povinnú školskú dochádzku. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

 1. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

          Dĺžka štúdia je spravidla 1 – 4 roky,  podľa  zákonných zástupcov dieťaťa. V materskej škole sa uplatňuje celodenná forma vzdelávania- celodenná,  podľa požiadaviek rodičov aj poldenná.

 1. Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

 

 1. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v materskej škole spravidla v školskom roku, v ktorom do  31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. V prípade ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku. V tomto prípade ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o  absolvovaní predprimárneho vzdelávania na prepdísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva, ktoré vydáva Materská škola Michaľany koncom kalendárneho mesiaca jún príslušného školského roka, na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. a odovzdané počas slávnostného ukončenia.

 1. Materiálno-technické a priestorové podmienky

     Trojtriedna MŠ v Michaľanoch prešla  renováciou. Uskutočnila sa celková prestavba elektrických rozvodov a vnútorná oprava a maľba objektu. Na budove boli vymenené okná a exteriérové dvere, nová strecha, vonkajšia fasáda, došlo k prestavbe sociálnych zariadení, výdajne stravy a čiastočne k úprave exteriéru.

     Triedy sú priestranné, svetlé, čisté, esteticky upravené, poskytujúce deťom harmonické, útulné, príjemné a podnetné prostredie na hru i vzdelávanie. Triedy sú vybavené novým sektorovým nábytkom. MŠ má k dispozícii i samostatnú spálňu. V areáli MŠ sa nachádza rozsiahly školský dvor poskytujúci svojim usporiadaním a vybavením mnoho príležitostí k športu, relaxácii i edukačným aktivitám. Škola je vybavená DT a hračkami na uspokojivej úrovni, Väčšina UP bola zastaralá a opotrebovaná,preto sme pristúpili k radikálnej likvidácii a postupne budeme UP dopĺňať novými, didaktické pomôcky a literatúra sa priebežne dopĺňa.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

    Cieľom hodnotenia detí v MŠ je poskytnúť deťom i rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvláda danú problematiku, v čom má rezervy a ako ich odstrániť a naopak, aké sú jeho prednosti. Deje sa na základe poznatkov získaných pozorovaním, hospitačnou činnosťou, rozhovormi, výsledkov pedagogickej diagnostiky, z úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania, analýzou prác a produktov detí, zhodnotením výchovno – vzdelávacích výsledkov detí.

 

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

     Kontrolná činnosť patrí medzi základné povinnosti riaditeľky materskej školy. Riaditeľka ňou získava spätnú väzbu, oboznamuje sa s potrebou metodickej pomoci, ďalšieho vzdelávania zamestnancov materskej školy, overuje skutočný stav  v kontrolovanej oblasti a v konečnom dôsledku podporuje kvalitu práce v materskej škole.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia školy je podrobne rozpracovaný v ročnom pláne vnútornej kontroly školy.

       Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavať objektívne informácie o výsledkoch práce školy alebo školského zariadenia a získané informácie využívať na rozvoj materiálnych i personálnych podmienok školy (Dvorský, 1999, s.29).

Vnútroškolská kontrola sa vykonáva na úseku:

1. Pedagogickom, kde sa sleduje kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, dodržiavanie platných legislatívnych noriem, plnenie Pedagogicko-organizačných pokynov, dodržiavanie pedagogických zásad, využívanie nových foriem a metód práce, efektívne využívanie učebných pomôcok a didaktickej techniky, ďalej sa sleduje tvorivo-humanistický prístup učiteľky k práci, jej ďalší profesijný rast, jej vzťahy s rodičmi i inými mimoškolskými organizáciami participujúcimi na chode školy, mimoškolská činnosť učiteľky i jej práca na vytváraní imidžu školy a podobne.

 2. Prevádzkovom, kde riaditeľka kontroluje dodržiavanie hlavných bezpečnostných a hygienických zásad a predpisov, hospodárne nakladanie s pracovnými prostriedkami a pomôckami, so spotrebným materiálom, aktívna účasť na aktivitách školy a podobne.

        Vychádzajúc z preštudovanej literatúry i z vlastných skúseností pokladáme za základné formy kontroly:

1. hospitácia

2. orientačné vstupy

3. výsledky práce zamestnancov

4. výsledky činnosti detí, previerka ich vedomostí

5. kontrola dokumentácie

6. kontrola dodržiavania vnútorných i všeobecných noriem.

Hospitácia - chápeme ju ako formu pomoci a vzájomného obohacovania sa v interakcii učiteľka - riaditeľka. Rozdelenie fáz hospitačnej činnosti prevádzanej riaditeľkou podľa našich predstáv a skúseností:

        1.  Prípravná fáza- zahŕňa podnet k hospitácii (môže vyplývať z plánu kontrolnej činnosti, alebo na podnet rodičov, vonkajších kontrolných orgánov, pri zachytení negatívnych signálov a pod.), štúdium odbornej literatúry, príprava  pozorovacieho hárku, oboznámenie učiteľky s termínom hospitácie a oboznámenie sa s témou, úlohou a cieľom, ktoré bude učiteľka plniť.

        2. Hospitačné pozorovanie- začína priateľským rozhovorom, riaditeľka navodí atmosféru pokoja a pohody, potom začne samotné pozorovanie pri ktorom si zistené fakty zaznamenáva do pripraveného pozorovacieho hárku .Vytvorili sme pozorovací hárok podľa prác Majorošovej a kol. a Nutilovej a kol. V pozorovacom hárku sa okrem základných údajov, ako sú: meno učiteľky, trieda, vekové zloženie, úloha, cieľ hospitácie a pod. ,zisťuje aj správnosť voľby úlohy, hodnotí sa organizačné zabezpečenie, motivácia, využité metódy, dodržiavanie pedagogických zásad, ako sa prejaví osobnosť učiteľky, jej vzťah k deťom, komplexnosť výchovného pôsobenia  a je tam priestor aj na zaznamenanie iných zistení. Riaditeľka   do výchovno- vzdelávacieho procesu v žiadnom prípade nezasahuje, pri pozorovaní si všíma hlavne plnenie vytýčených cieľov. Hospitačné pozorovanie ukončí rozhovorom, pri ktorom si riaditeľka doplní informácie a údaje, pomocou ktorých si dotvorí celkový obraz o pozorovanej činnosti.

          3. Rozbor pozorovanej výchovno- vzdelávacej činnosti- najprv riaditeľka nechá priestor učiteľke, aby sama zhodnotila svoju prácu- či sa jej podarilo splniť vytýčené ciele, ak nie, učiteľka by mala najprv sama hľadať chyby a príčiny nedostatkov a následne aj spôsob, ako ich eliminovať, či odstrániť. Potom riaditeľka pristúpi k vlastnému hodnoteniu výchovno- vzdelávacej činnosti. Mala by však dodržiavať niekoľko doporučení (Chudinová, Šipošová):

*  vytvoriť atmosféru kľudu a dať pocítiť záujem o učiteľku,

*  posadiť sa tak, aby riaditeľka i učiteľka mali oči približne v jednej rovine,

*  vytvoriť prostredie vyváženého dialógu,

*  používať primeranú neverbálnu komunikáciu,

*  na každom výkone možno nájsť niečo pozitívne a tým by mala riaditeľka začať,

*  nezabúdať na adresnú a úprimne myslenú pochvalu,

*  používať empátiu pri dialógu s učiteľkou,

*  nikdy neznižovať ľudskú dôstojnosť učiteľky,

*  na rozbor sa vždy dobre pripraviť,

*  snažiť sa  vybudovať v kolektíve priaznivú klímu pre kontrolnú činnosť.

Výsledkom rozboru výchovno- vzdelávacej činnosti by mal byť podnet k ďalšiemu profesijnému rastu učiteľky najmä v oblasti riadenia výchovno- vzdelávacieho procesu, jeho plánovania a realizácie tak, aby deti dosahovali ciele v súlade so svojimi potrebami a možnosťami.

                  4.Spracovanie informácií a hospitačný záznam- riaditeľka spracuje získané informácie, urobí hospitačný záznam, v  ktorom zistený stav formuluje do záverov a odporúčaní. S hospitačným záznamom oboznámi učiteľku, ktorá má právo vyjadriť sa k nemu a ak s ním nesúhlasí, môže odmietnuť jeho podpísanie. Ak učiteľka odmietne podpísať hospitačný záznam, je potrebné to zaznamenať a overiť podpisom riaditeľky . Informácie sa potom zovšeobecňujú na pedagogických poradách a využívajú v ďalšej činnosti školy.

         Vychádzajúc z filozofie TotalQualityManagment (ďalej len TQM)-  komplexné riadenie kvality (Albert, 2002), vypracovali sme hlavné zásady zlepšenia kvality v materskej škole :

          1)  Ústrednou postavou procesu zlepšenia kvality v MŠ je riaditeľka školy. Musí byť vzorom pre svojich podriadených. Jej  základnou filozofiou nesmie byť neustála kritika, ale podpora a pomoc. Mala by:

-preniesť na podriadených určité kompetencie s ohľadom  na schopnosti a záujem jednotlivcov,

-zvyšovať motiváciu zamestnancov, zamerať sa na ich vnútornú motiváciu (uspokojovanie ich vnútorných potrieb),

-nie je potrebné hovoriť zamestnancom ako prácu vykonať (iba ak o to požiada sám), skôr ich viesť k sebahodnoteniu.

          2)  Zvyšovanie kvality školy sa týka každého zamestnanca. To znamená , že každý zamestnanec zodpovedá za kvalitu svojej práce, na svojom úseku.

          3)  Kvalitu materskej školy určujú kľúčové procesy:

*  voľba a používanie metód a foriem práce - aby sa v maximálnej miere rozvíjali schopnosti detí,

*  hodnotenie detských výkonov- správny výber metód a foriem,

*  ďalšie vzdelávanie učiteliek,

*  alternatívne formy vo výchovno- vzdelávacej činnosti- závisí od vedomostí a zručností učiteľov, ktoré sú najvyššou hodnotou školy,

*  používanie učebných pomôcok, didaktickej techniky, hračiek, materiálu,

*  ponuka rôznych výchovno-vzdelávacích programov -záujmové krúžky, mimoškolské   aktivity ap.

       4)  Orientácia na prevenciu- snaha realizovať procesy prebiehajúce v materskej škole bez chýb. Viesť ľudí k poznaniu, že je lepšie  pracovať kvalitne od začiatku ako potom odstraňovať nedostatky.

      

     S hodnotením veľmi úzko súvisí aj odmena a negatívna sankcia. Ich cieľom je zmeniť konanie, správanie zamestnanca- v prípade trestu tak, aby sa zlepšilo, v prípade odmeny potvrdiť, posilniť žiadúce správanie a konanie.

Podľa  Búgelovej (2001, s.33),aby boli odmena či trest efektívne, musia byť:

Adresné- jednak je treba presne pomenovať komu a za čo je trest či odmena určená, nemožno zabudnúť, že adresní musíme byť aj pri odmeňovaní či trestaní skupiny - oslovujeme menom všetkých členov skupiny, lebo vyslovenie mien zanecháva u menovaných dlhodobú odozvu.

Včasné- ide o čo najrýchlejšiu reakciu na prácu, či správanie sa. V prípade neskorej odmeny sa postupne zníži aktivita i motivácia, v prípade oneskoreného trestu sa posilní negatívne správanie, či konanie.

Primerané- o primeranosti trestu či odmeny je ťažko hovoriť hlavne preto, že proti sebe stoja dva  subjektívne náhľady : toho, kto odmeňuje (trestá) a odmeňovaného (trestaného).V školstve je málo takých činností, ktoré by sa dali merať a preto je to o to ťažšie .Odmeňovanie  aj trestanie často  býva príčinou sporov a napätej atmosféry v našich školách.

Neopakovateľné- za každý výkon môže byť zamestnanec odmenený, či potrestaný len raz.

Kritéria na udeľovanie odmien:

 • dosiahnuté výsledky učiteľov,
 • kvalita prípravy a pripravenosti detí na vstup do ZŠ,
 • zohľadnenie metodickej práce,
 • zohľadnenie uvádzajúcich učiteľov do praxe,
 • zohľadnenie cvičných učiteliek,
 • záujem a účasť na ďalšom vzdelávaní,
 • zohľadnenie práce nad rámec povinností (príprava programov, výzdoba, krúžková činnosť ap.) dosiahnuté vzdelanie.

 

         Na realizáciu sebahodnotenia, hodnotenia učiteľov, riaditeľa i školy navrhuje Albert (2002, s.45) tieto hodnotiace postupy:

          Rozhovor-  je vhodný na získavanie názorov zamestnancov na klímu školy, postup vedenia pri riešení niektorých špecifických situácií, problémov, ale aj ako forma kontrolnej a hodnotiacej činnosti ( nielen ako podporná forma). Pri vedení rozhovoru je veľmi dôležité nadviazanie kontaktu tak, aby medzi pýtajúcim sa a respondentom vznikla dôvera. V rozhovore sa podľa Búgelovej (2001, s.47) musí riaditeľka vyvarovať týchto chýb:

- mentorský tón- formu prejavu totiž pri komunikácii vnímame skôr, ako jeho obsah. Ak je forma prejavu pre poslucháča neprijateľná, ťažko prijme (možno odmietne) aj jeho obsah,

- zamieňanie požiadaviek s príkazmi- ľahšie sa plnia prosby, či požiadavky ako príkazy a rozkazy,

- dehonestovanie mladšieho kolegu- mladší kolega môže mať také nápadité, či nenápadité názory ako starší,

- nadmerná žoviálnosť,

- tykanie si s každým.

        Pri rozhovore je potrebné oboznámiť respondenta s dôvodmi, pre ktoré chceme rozhovor urobiť, oboznámiť ho s tým, ako bude s jeho informáciami naložené- ubezpečiť o diskrétnosti a nezneužití údajov. Získané informácie je treba zaznamenať. Najčastejší spôsob je písomné zaznamenávanie odpovedí a postrehov, riaditeľka môže použiť aj záznamovú techniku (audio, video),avšak respondent s tým musí súhlasiť. Prednosťou rozhovoru je pružnosť- možnosť aktuálne reagovať podľa momentálnej situácie (meniť formu, tempo).

          Dotazník- je vhodný na zbieranie dát od väčšieho počtu respondentov. Spracovanie dát je veľmi jednoduché, keďže  ide o jednotnú formuláciu. Dôležité je oslovenie respondentov ,vysvetlenie čo sa dotazníkom sleduje a inštrukcia k jeho vypĺňaniu. V materskej škole sa dotazník môže využiť napr. na zisťovanie medziľudských vzťahov, na hodnotenie kľúčových oblastí práce učiteliek, na hodnotenie školy rodičmi ap. My používame dotazník pre rodičov na hodnotenie školy rodičmi. V tomto dotazníku sa nachádzajú položky týkajúce sa hlavne spokojnosti, resp. nespokojnosti rodičov s konkrétnou MŠ v uplynulom školskom roku, dotazujeme sa rodičov, ako a čím  by sme mali svoju prácu vylepšiť, žiadame ich o nové návrhy, podnety, riešenia a pod. Tento dotazník slúži na jednej strane ako spätná väzba , hodnotenie uplynulého obdobia v MŠ, na druhej strane poskytuje podnety a inšpirácie do ďalšieho obdobia. Keďže dotazník zadávame na rodičovskom združení, kde im vysvetlíme účel  i spôsob vyplnenia, nie je potrebné písať do dotazníka ani oslovenie, ani vstupné inštrukcie. Ďalej používame vstupný záznamový hárok dieťaťa v dotazníkovej forme, ktorý slúži na uľahčenie  adaptácie dieťaťa na nové podmienky v jeho živote, na podmienky MŠ.V ňom zisťujeme familiárne oslovenie dieťaťa na ktoré je zvyknuté, ako reagovalo, keď bolo mimo domova, ako najjednoduchšie ho upokojiť, aký je jeho vzťah k okoliu, aké je jeho (ne)obľúbené jedlo, či nápoj, aké má vypestované hygienické a samoobslužné návyky, na čo by chceli rodičia upozorniť učiteľky v súvislosti s jeho zdravotným stavom a je tam priestor aj na iné upozornenia pre učiteľky zo strany rodičov.

          Dotazníkovú metódu  sa pokúšme využiť aj ako formu hodnotenia (sebahodnotenia) učiteľky. Úlohou učiteľky je čo možno najobjektívnejšie zhodnotiť priebeh svojho výchovno- vzdelávacieho procesu. Táto metóda  predpokladá vysokú profesionálnosť každej učiteľky a je založená na dôvere riaditeľky k svojim podriadeným. Ide vlastne o dotazník o autoevalváciívýchovno - vzdelácieho procesu v MŠ, ktorým učiteľka zhodnotí celkovú úroveň výchovno - vzdelávacieho procesu, zhodnotí dosiahnutie vytýčeného cieľa, zhodnotí príčiny prípadného neúspechu, či boli úlohy primerané deťom, aké formy práce použila, aké zásady využila pri svojej práci, aké boli reakcie detí a pod. Aj takáto forma hodnotiacej činnosti má niekoľko fáz:

1. fáza- vyplnenie dotazníka učiteľkou, odovzdanie riaditeľke

2. fáza- štúdium získaných informácií,

3. fáza- krátky rozbor,

4. fáza- písomný záznam.

Pri rozbore i zázname dodržiavame pravidlá ako pri hospitačnom rozhovore a zázname.

      Brainstorming (búrka v mozgu)-ide vlastne o burzu nápadov, keď sa vypočujú všetky nápady, aj keby sa autorovi zdali  smiešne a neuskutočniteľné. Využíva sa hlavne pri hľadaní nových, tvorivých riešení problémov (niekedy zdanlivo neriešiteľných) a postupov(napr. ako zorganizovať niektoré akcie usporiadané MŠ tak, aby získali na popularite a pod.)

Hlavné zásady:

1. nápady tvoriť, ale nehodnotiť

2. tvoriť čo najviac nápadov (kvantita vyvoláva kvalitu)

3.nápady tvoriť spolu, v skupine (podnecujú sa vzájomne)                                         

Pravidlá pri realizácii:

1. zákaz kritiky nápadov

2. uvoľnenie fantázie

3. vyprodukovať čo najviac nápadov

4. vzájomne sa inšpirovať

Etapy realizácie:

1. Oboznámiť zamestnancov s cieľom stretnutia, s problémom, ktorý je potrebné riešiť, s pravidlami.                      

2. Tvorba nápadov- zaznamenávať na tabuľu (veľký papier aby boli dobre viditeľné pre každého (30-40 minút).                

3.  Prestávka- na odosobnenie návrhov.                      

4.  Vyhodnocovanie návrhov- je potrebné určiť 5-6 kritérií podľa ktorých sa riešenia vyhodnotia.

      SWOT analýza- môže ju realizovať učiteľka sama za seba, alebo zamestnanci školy, rodičia ap. tak, že sa zamyslia nad svojimi silnými (Strengths) a slabými (Weaknesses) stránkami, nad svojimi možnosťami, príležitosťami (Opportunities) a obavami, hrozbami (Threats). Pred SWOT analýzou si musíme ujasniť hodnoty, ktoré chceme preferovať. Zapojiť do hodnotenia treba celý kolektív, prípadne aj rodičov (ak ide o hodnotenie školy, vedenia ap.). Postup:

            Prvým krokom by malo byť vymenovanie silných stránok- spoľahlivo fungujúce, overené procesy, personálne a materiálne podmienky ap. Ďalším krokom je vymenovanie slabých stránok- tie problémy, ktoré sú potrebné na zvýšenie kvality školy. Po ukončení tohto kroku je potrebné vyhodnotiť odpovede, porovnať s koncepciou školy. Silné a slabé stránky sú vnútornými činiteľmi ovplyvňujúcimi kvalitu školy, ale sú tu aj vonkajšie činitele a to príležitosti a hrozby. Príležitosti (možnosti) sú tie prvky, ktoré môžu pomôcť pri riešení zistených problémov  školy - zmena spolupráce so zriaďovateľom, využitie ľudí sympatizujúcich s materskou školou (ich zdrojov- ľudských, finančných ap.)

Hrozby (obavy) sú tie prvky, ktoré môžu znemožniť vyriešenie problémov, alebo uskutočnenie cieľov. Príležitosti a hrozby je nevyhnutné preformulovať na problémy. Pomocou tejto techniky je možno získať množstvo informácií. Je ale treba dodať, že táto technika nehľadá riešenia problémov, iba ich popisuje a preto sa využíva ako jeden zo spôsobov hodnotenia. Výsledky SWOT analýzy  sa využívajú:

- na ďalší rozvoj silných,                                                          

- na elimináciu slabých stránok,                                        

- na sústredenie sa na  svoje možností,

- na obranu pred hrozbami.

Benchmarking- touto technikou sa porovnávajú silné a slabé stránky vlastnej školy s konkurenčnou. Jej náplňou je štúdium práce (napr. využívané postupy a metódy práce, ďalšie vzdelávanie, spolupráca s mimoškolskými organizáciami, organizovanie akcií ap.) inej školy s cieľom poučiť sa z jej úspechov aj chýb. Táto technika sa odporúča využívať na vnútorné hodnotenie, ale nie pri tvorbe plánov, kde sa vyžaduje byť originálnejší, kreatívnejší ako  iní. 

 

 1. UČEBNÉ OSNOVY

Učebné osnovy sú zostavené z desiatich obsahových celkov. Charakteristika obsahových celkovstručne predstavuje základný tematický rámec. Pre prehľadnejšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti v dosahovaní cieľov sú výkonové štandardy rozdelené do týždenných tém. Tie však nie sú izolované, ale sa navzájom dopĺňajú, prelínajú a navzájom súvisia.

 

Obsahové celky

Doma a v MŠ

Jesenný čas

Zdravie - choroba

Zimný čas

Objavujeme a bádame

Slovensko, moja vlasť

Jarný čas

Vesmír a život na Zemi

Svet okolo nás

Letný čas

 

Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole

Pri plánovanívýchovno – vzdelávacej činnosti učiteľka vychádza:

 • zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania materskej školy,
 • z obsahu Śkolského vzdelávacieho programu Roňavčatá a Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách,
 • z úrovne jednotlivých detí podľa zistení,
 • z materiálno – technických a priestorových podmienok,
 • z personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania,
 • z reálnych možností našej školy a jej okolia.

Plánovanie prebieha písomnou formou na dobu jedného týždňa, na úrovni jednotlivých tried. Plán výchovno – vzdelávacej činnosti je chápaný ako súčasť prípravy na výchovno – vzdelávaciu činnosť. Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno – vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede. Učiteľky vzájomné spolupracujú a pri plánovaní vychádzajú z poznania aktuálnej úrovne detí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREHĽAD O REVIDOVANÍ A DOPLNKOCH

 

Dátum

Predmet revidovania, doplnku:

31.8.2017

1/Včasti 4,Stupeň vzdelania a časti 7,Spôsob ukončovania...sa dopĺňa vetou Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

2/vypúšťa sa časť: Personálne zabezpečenie

                              Podmienky na zaistenie BOZ pri V a V

                              Požiadavky na KV pg. a odb. zamestnancov