Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, 076 14 Michaľany
 
 
Organizačný poriadok Materskej školy v Michaľanoch
 
 
september 2018
 
 
I. Všeobecná časť
 
čl. 1
 
1. Materská škola Michaľany (ďalej len MŠ) je trojtriednou MŠ poskytujúcou celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Cieľom Materskej školy je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.  Podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Všeobecné a špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.
2. Organizačný poriadok Materskej školy Michaľany (ďalej len OP) patrí k základným vnútorným predpisom MŠ.
3. Materskú školu Michaľany riadi riaditeľka MŠ.
 
 
 
                                     čl. 2
 
1. Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje ňou poverený pedagogický zamestnanec materskej školy.
2. Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a metodické združenie, ktorého členmi sú všetci učitelia, prípadne aj asistent učiteľa.
3. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa, ktorý každoročne predkladá riaditeľovi  na schválenie ročný plán činnosti MZ.
 
II. Organizačné zabezpečenie MŠ Michaľany
 
1. Riadenie školy
Riaditeľka školy: Mgr.Slavomila Lacková
Pg.zamestnanec poverený riadením v neprítomnosti riaditeľky: Mgr. Renáta Stropkaiová  
Vedúca MZ: Mgr. Renáta Stropkaiová
 
2. Identifikačné údaje školy
NÁZOV : Materská škola Michaľany
ŠTATUTÁR :  Ing. Daniel Ceran 
ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY : Obec Michaľany
ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA: Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany 
IČO: 00331759
ADRESA ŠKOLY: Materská škola, Hlavná 281, 076 14 Michaľany
TELEF.ČÍSLO ŠKOLY: 056 / 6702261
TEL. ČÍSLO ŠJ: 056 / 6702271
 
3. Druh školy
Trojtriedna materská škola poskytuje celodennú ( podľa požiadaviek   rodičov i poldennú) starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod.
 
4. Triedy
 Riaditeľ určí pre každú triedu triedneho učiteľa, ktorý zodpovedá za vedenie (a jeho správnosť) triednej dokumentácie. Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú podľa veku takto:
    I. trieda: 20 detí (vo veku 3- 4 roky)
    II. trieda: 20 detí(vo veku 4- 5 rokov)
    III. trieda: 20 detí(vo veku 5- 6 rokov)
5. Denný poriadok:
 7,00 -   9,00                
hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
zdravotné cvičenie
činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena
 
9,00 
desiata
 
9,20 -   11,45
vzdelávacia aktivita
zdravotné cvičenie
pobyt vonku
činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena
                                                                              11,45 
obed         
                   
12,30 – 14,50                  
zdravotné cvičenie
činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena
- odpočinok
                                                               
14,50   
olovrant
 
15,05- 16,30
hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
zdravotné cvičenie
pobyt vonku
činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena
 
III. Záverečné ustanovenia
V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií Materskej školy v Michaľanoch sa zmení aj tento organizačný poriadok. Pravidelnú aktualizáciu toho organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy.
Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2018.