Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok

Materskej školy v Michaľanoch

 

OBSAH:

 I.  Všeobecná časť

II. Organizačné zabezpečenie MŠ Michaľany:

    1.  Riadenie školy

    2.  Identifikačné údaje školy

    3.  Druh školy

    4.  Triedy

    5.  Denný poriadok    

III. Záverečné ustanovenia 

 

 

 

I. Všeobecná časť

čl. 1

  1.  Materská škola Michaľany (ďalej len MŠ) je trojtriednou MŠ poskytujúcou celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Cieľom Materskej školy je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Všeobecné a špecifické ciele smerovať k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

  2. Organizačný poriadok Materskej školy Michaľany (ďalej len OP) je základným vnútorným predpisom MŠ.

  3.  Materskú školu Michaľany riadi riaditeľka MŠ.

 

čl. 2

   1.  Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje ńou poverený pedagogický zamestnanec materskej školy.

 2.  Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a metodické združenie, ktorého členmi sú všetci učitelia, prípadne aj asistent učiteľa.

 3.  Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa, ktorý každoročne predkladá riaditeľovi na schválenie ročný plán činnosti MZ.

 

 

II. Organizačné zabezpečenie MŠ Michaľany
 

 1.  Riadenie školy

Riaditeľka školy: Mgr.Slavomila Lacková

Pg. zamestnanec poverený riadením v neprítomnosti riaditeľky:

                  Mgr. Renáta Lukáčová

Vedúca MZ: Mgr. Renáta Lukáčová   

 

2.  Identifikačné údaje školy

 
 
 NÁZOV:  Materská škola Michaľany
 ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY:  Obec Michaľany
 ADRESA ZRIAĎOVATEĽA:  Hlavná 108, Michaľany 076 14   
 IČO:  00331759
 ADRESA ŠKOLY:  Materská škola, Hlavná 281, 076 14 Michaľany
 TEL. ČÍSLO ŠKOLY:  056 / 6702261
 TEL. ČÍSLO JEDÁLNE  056 / 6702271

 


 

3.  Druh školy

      Trojtriedna materská škola poskytuje celodennú (podľa požiadaviek  rodičov i poldennú) starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov. v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod.
 

4.  Triedy

      Riaditeľ určí pre každú triedu triedneho učiteľa, ktorý zodpovedá za vedenie (a jeho správnosť) triednej dokumentácie. Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú podľa veku takto:
   

 

 I. trieda:  20 detí   vo veku 2- 4 roky
 II. trieda:  21 detí  vo veku 4- 5 rokov
 III. trieda:  22 detí  vo veku 5- 6 rokov, deti s OŠD

    

        

    5.  Formy denných činností   
 

 

 
  7,00 - 9,00

 hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

 

 zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

  9,00 - 9,20

 desiata

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

  9,20 - 11,45

 vzdelávacia aktivita

 

 zdravotné cvičenie, vudelávacia aktivita

 

 pobyt vonku, vzdelávacia aktivita

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

  11,45 - 12,30

 obed

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

  12,30 - 14,40

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

 

 odpočinok, vzdelávacia aktivita

 

zdravotné cvičenie, vzdelávacia aktivita

 

 hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

  14,40 - 15,00

 olovrant

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

  15,00 - 16,30

 hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita

 

 pobyt vonku, vzdelávacia aktivita

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu, vzdelávacia aktivita

 

 

III. Záverečné ustanovenia

    V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií Materskej školy v Michaľanoch sa zmení aj tento organizačný poriadok. Pravidelnú aktualizáciu toho organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy.

    Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 3. septembra 2012.

                                                  
 

                                                    Mgr.Slavomila Lacková,  riaditeľka MŠ Michaľany